Haapsalu Rotary Klubi
Asud siin:   Algus Põhikiri

HAAPSALU ROTARY KLUBI PÕHIKIRI

§ 1 Üldsätted

1.1 Mittetulundusühingametliku nimega Haapsalu Rotary Klubi (edaspidi Klubi) onRotary International’i liige, mis ühendab Rotary liikumise põhimõtete kohaselt vabatahtlikkusealusel erinevate elukutsete esindajaid, kelle põhieesmärgiks on levitada javäärtustada ühiskonna teenimise ideaali, kui iga väärika ettevõtmise alust.

Klubieesmärgiks on:

· laiendadesliikmeskonda edendada ühiskonna teenimist;

· väärtustadakõrget eetilist taset nii äri- kui kutseelus, nii oma partnerite kui igarotariaani poolt;

· väärtustada eetilisi norme nii isiklikus kui ühiskondlikus elus;

· edendada rahvusvahelist üksteisemõistmist, head tahet ning rahu, kasutades Klubi ülemaailmseid sidemeid.

1.2 Klubi on juriidiline isik.Tal on iseseisev bilanss, oma nimetusega pitsat, pangaarved ja muu atribuutika.Ta sõlmib enda nimel lepinguid, omandab varalisi ja isiklikke mittevaralisiõigusi ja kohustusi, esineb enda nimel hageja ja kostjana.

1.3 Klubi on põhikirjalisetegevusega kasumit mittetaotlev ja avalikes huvides loodud heategevuslikorganisatsioon. Klubi juhatuse asukoht on Haapsalulinn, Lääne maakond.

1.4 Klubil on õigus:

1.4.1 omandada ja rentidahooneid, rajatisi, transpordivahendeid, inventari ning muid kinnis- javallaasju ning sõlmida kõiki seadusega lubatud tehinguid;

1.4.2 kutsuda ning vastuvõtta Eesti Vabariigis era- ja ametiisikuid välismaalt;

1.4.3 avada pangaarveidnii Eesti Vabariigi kui välisriikide pangaasutustes nii kehtivas rahas kui kavaluutas vastavalt korrale;

1.4.4 vastu võttavabatahtlikke annetusi, toetusi, korjanduse resultaate, kingitusi, ja pärandusinii kehtivas rahas kui natuuras, vastu võtta sisseastumis- ja liikmemakse,samuti rendist oma vara rentimisest ja muid seaduslikke finantstulusid;

1.4.5 vallata javastavalt statuudile ja asutaja tahtele kasutada ja käsutada Klubi juurdevastavalt kehtivatele seadustele loodud iseseisvate juriidiliste isikutesihtkapitale või nimelisi fonde ja nende varasid.

1.5 Klubi juhindub omategevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, RotaryInternational ’i põhikirjast ja eeskirjadest ning käesolevastpõhikirjast.

1.6 Klubi on asutatud määramatukstähtajaks.

 

§ 2 Koosolekud

2.1 Klubi iganädalane koosolektoimub eeskirjades kindlaksmääratud päeval ning ajal.

2.2 Mõjuval põhjusel võibKlubi juhatus viia korralise koosoleku üle mingile muule päevale perioodil, misalgab eelnevale korralisele koosolekule järgnevast päevast ning lõpebjärgnevale korralisele koosolekule eelneva päevaga, samuti muuta koosolekukellaaega ja kohta.

2.3 Kui korraline koosoleklangeb riigipühale, Klubi presidendi surmapäevale või on mõjutatud mingistüleriigilisest epideemiast või katastroofist, võib juhatus koosoleku ära jätta.Juhatus võib kahel korral ühel Rotary-aastal ära jätta oma äranägemiselkoosoleku ka põhjusel, mis ei ole põhikirjas toodud, kuid tingimusel, et Klubiei jätaks pidamata rohkem kui kahte järjestikust koosolekut.

2.4 Aastakoosolek Klubiametnike valimiseks tuleb pidada enne 31. detsembrit vastavalt Klubieeskirjades sätestatule.

 

§ 3 Klubi Liikmed

3.1 Klubi liikmeõigused ja kohustused:

3.1.1 Klubiliikme õigused:

3.1.1.1 Osaleda hääleõigusega klubi üldkoosolekul

3.1.1.2 Ollavalitud klubi juhtorganisse

3.1.1.3 Saada juhatuselt teavet tegevuse kohta

3.1.2 Klubiliikme kohustused:

3.1.2.1 Järgida klubi tegevuses osalemisel põhikirja ja klubi juhtorganite otsuseid

3.1.2.2 Tasuma liikmemaksu

3.1.2.3 Teatama oma kontaktandmed ja seda, kui kontaktandmed muutuvad

3.1.2.4 Liikmemaksudele ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võibliikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

3.2 Klubi liikme staatustvõivad taotleda kõik laitmatu ühiskondliku ning kutsealase mainegatäiskasvanud. Klubi liikmed jagunevad tegevliikmeteks (active), seeniorliikmeteks (senioractive), endisteks tegevliikmeteks (pastservice) ja auliikmeteks (honorary).

3.3 Tegevliige

3.3.1 Klubi võib validaoma tegevliikmeks isiku, kes:

3.3.1.1 tegutsebmõnes tuntud ettevõttes vastutava ametniku, juhi või omanikuna;

3.3.1.2 või omabotsustusõigusega positsiooni valitsusorganeis;

3.3.1.3 või töötabriigiametis tunnustatud kutsealal;

3.3.1.4 võitegutseb mõne välisriigi või tunnustatud välisettevõtte esindajana;

3.3.1.5 ja on omakutsealal aktiivne, mis annab aluse teda Klubi-siseselt klassifitseerida ningtema äritegevuskoht või elukoht asuvad kas Klubi tegevuspiirkonnas või sellegavahetult piirneva Rotary Klubi tegevuspiirkonnas.

3.3.2 Ühestklassifikatsioonist ei tohi olla enam kui üks tegevliige, väljaarvatudreligiooni, ajakirjanduse ning diplomaatia klassifikatsioonid ning punktis 3.4sätestatud täiendavat tegevliiget puudutav.

3.4 Täiendav tegevliige

3.4.1 Klubi tegevliikmeettepanekul võib Klubi valida tegevliikme staatusele lisaks ühe isiku, kestegutseb ettepaneku tegijaga samas klassifikatsioonis. Sellise täiendavategevliikme klassifikatsioon on määratud käesoleva põhikirja punktidega 3.2. ja3.3. Ainsa piiranguna ei ole täiendaval tegevliikmel õigust pakkuda välja teisitäiendavaid tegevliikmeid.

3.4.2 Klubi võibklassifikatsiooni valdaja heakskiidul valida täiendava tegevliikme sisusse kaisikuid, kes on olnud:

3.4.2.1 mõne teiseRotary klubi endine tegevliige;

3.4.2.2 Rotaryklubi endine tegevliige ning kes tegutseb aktiivselt või elab alaliselt Klubitegevuspiirkonnas.

3.4.3 Täiendavategevliikme valimisel tuleb jälgida, et:

3.4.3.1 täiendavaid tegevliikmeid ei valitaks rohkem kui iga klassifikatsiooni kohtaüks vastavalt punktile 3.4.1, üks vastavalt punktile 3.4.2.1 ja üks vastavaltpunktile 3.4.2.2;

3.4.3.2 punkti3.4.2.1 alusel võib vastu võtta täiendava tegevliikme ainult juhul, kui ta onlõpetanud liikmestaatuse eelmises klubis seetõttu, et ta lõpetas ka aktiivsetegevuse antud klubi territooriumil või klassifikatsioonis;

3.4.3.3 punkti3.4.2.2 alusel võib vastu võtta täiendava tegevliikme ainult juhul, kui ta onolnud ühe või enama Rotary klubi liige vähemalt viie aasta jooksul ninglõpetanud liikmeksoleku oma eelmises klubis ainult vanusepiiri ületamise võiümberasumise tõttu või väljaspool oma varasema klubi tegevuspiirkonda.

3.4.4 Klassifikatsioonivaldaja tegevliikme staatuse lõppemise korral, juhul kui temast saabseeniorliige või kui ta mingil muul põhjusel lakkab olemast klassifikatsioonivaldaja, käsitletakse täiendava tegevliikme liikmestaatust vastavalt:

3.4.4.1 kui vastavas klassifikatsioonis on ainult ükslisaliige, muutub ta automaatselt tegevliikmeks ja klassifikatsiooni valdajaks;

3.4.4.2 kui vastavas klassifikatsioonis on enam kuiüks lisaliige, valib Klubi ühe täiendava tegevliikme tegevliikmeks ningklassifikatsiooni valdajaks. Teiste täiendavate tegevliikmete staatus jääbmuutumatuks.

3.5 Seeniorliige

3.5.1 Seeniorliikmekssaab automaatselt Klubi tegevliige või endine tegevliige, kelle tegevliikmeksning endiseks tegevliikmeks olemise summaarne aeg vastab ühele alljärgnevatestsätetest:

3.5.1.1 on olnud ühe või enama lubi liige vähemaltviisteist aastat;

3.5.1.2 vanus on vähemalt kuuskümmend aastat ja olnudühe või enama klubi liikmeks vähemalt kümme aastat;

3.5.1.3 vanus on vähemalt kuuskümmend viis aastat jaolnud ühe või enama klubi liikmeks vähemalt viis aastat;

3.5.1.4 on või on olnud Rotary International ’ivastutav ametnik.

3.5.2 Klubi võib validaseeniorliikmeks mõne Klubi endise liikme, kes oli seeniorliige või kelleltekkis õigus saada seeniorliikmeks ajal, mil ta lakkas olemast Klubi liige.

3.5.3 Seeniorliikmel onkõik tegevliikme õigused, privileegid ja kohustused, välja arvatud:

3.5.3.1 ta eiesinda ühtegi klassifikatsiooni;

3.5.3.2 tal ei oleõigust välja pakkuda täiendavat tegevliiget.

3.5.4 Klubi võibtegevliikmeks vastu võtta sellise isiku, kelle klassifikatsioon oli hõlmatudseeniorliikme poolt.

3.6 Endine tegevliige

3.6.1 Klubi tegevliige,kelle sellekohane staatus lõppes tema aktiivsest äri- või kutseelusteemaldumise tõttu, muutub automaatselt endiseks tegevliikmeks Klubis, millestal seni oli tegevliikme staatus. Ka võidakse ta valida endiseks tegevliikmeksmingis muus klubis kui:

3.6.1.1 tal onolnud tegevliikme staatus ühes või enamas Rotary klubis kolme või enam aastajooksul;

3.6.1.2 ta onsaanud 55-aasta vanuseks sõltumatu liikmestaatuse kestvusest. Sellist Rotaryliiget võib valida endise tegevliikme staatusesse tema tegevliikme staatuselõppemisel või ka alati pärast seda, tingimusel, et tal on kõik muud endisetegevliikme kvalifikatsioonid. Kui tema äri- või kutseelust tagasitõmbuminetoimub pärast seda, kui ta on lakanud olemast Klubi liige, ei oma ta õigustendise tegevliikme staatusele. Endine tegevliige peab maksma sisseastumismaksu,välja arvatud siis, kui ta varem oli selle Klubi tegevliige.

3.6.2 Tegevliige, kesilma selles omapoolset süüd omamata kaotab klassifikatsiooni, võidakse validaendise tegevliikme staatusesse Klubi juhatuse otsuse alusel.

3.6.3 Endiseltegevliikmel on kõik tegevliikme õigused, privileegid ja kohustused, väljaarvatud see, et ta ei esinda ühtegi klassifikatsiooni. Endine tegevliige võibsaada seeniorliikmeks juhtudel, mis on sätestatud punktis 3.5.1 .

3.6.4 Endiseltegevliikmel ei ole õigust pakkuda välja täiendavat tegevliiget.

3.7 Kahekordneliikmestaatus

3.7.1 Ükski isik ei tohiüheaegselt olla tegev-, seenior- või endine tegevliige selles ja mõnes teisesklubis.

3.7.2 Ükski isik ei tohiüheaegselt olla selle Klubi tegev-, seenior- või endine tegevliige ja auliige.

3.8 Auliige

3.8.1 Isik, kes onennast tutvustanud Rotary ideaalide propageerimisel kiiduväärselt tegutsemas, võidaksevalida Klubi auliikmeks.

3.8.2 Auliigevabastatakse sisseastumismaksu ja muude maksude tasumisest.

3.8.3 Auliikmel puudubhääleõigus, ta ei saa olla Klubis mingil ametikohal, ta ei esindaklassifikatsiooni.

3.8.4 Auliikmel on õiguskäia kõikidel Klubi koosolekutel ning kasutada antud Klubi kõiki privileege.Üheski teises Klubis tal privileege ei ole.

3.9 Religioon, ajakirjandusja diplomaatiline teenistus.

3.9.1 Tegevliikme staatusele omavad õigust enam kui ühe religioosse rühmituseesindajad, enam kui ühe ajakirjandusväljaande esindajad ning enam kui ühevalitsuse diplomaatilised esindajad selliste kvalifikatsioonide alusel, nagu onkindlaks määratud käesolevas põhikirjas.

3.10 Ühiskondlik amet

3.10.1 Isikud, kes onvalitud või määratud ühiskondlikusse ametisse ainult kindlaksmääratud ajaks eioma õigust tegevliikme staatusele Klubis sellise klassifikatsiooni alusel. Seeei kehti isikute kohta, kes on ametis haridusasutustes või isikute kohta, keson valitud või määratud juriidilisse süsteemi.

3.10.2 Klubi tegevliige,kes valitakse või määratakse ühiskondlikusse ametisse kindlaks määratudperioodiks, võib selle perioodi jooksul jätkata Klubis sellisesklassifikatsioonis, mida ta esindas Klubis vahetult enne valimist võimääramist.

3.11 TöötamineRotary International ’s.

3.11.1 Klubi võib jättaoma liikmeks isiku tema Rotary International ’s töötamise ajaks.

 

§ 4 Klassifikatsioonid

4.1 Klubi iga tegevliigeklassifitseeritakse vastavalt tema äritegevusele või elukutsele.

4.2 Klubi tegevliikmeklassifikatsiooniks on tegevus, mis hõlmab firma, ettevõtte või institutsioonipõhilise ja tunnustatud tegevuse, millega ta on seotud ning ühtib tema peamiseja tunnustatud äri- või kutsealase tegevusega.

4.3 Juhatus võib omaäranägemisel muuta sellise liikme klassifikatsiooni, kellel liikmestaatus eiole lõppenud. Sellisele liikmele väljastatakse vastav teade ja talle tagatakseprobleemi lahendamise juures viibimine.

4.4 Tegevliikme staatus hõlmabainult ühte liiget iga äritegevuse või elukutse klassifikatsioonis, väljaarvatud, religiooni, ajakirjanduse ja diplomaatiliste teenistusteklassifikatsioonid.

 

§ 5 Kohalolek

5.1 Klubi iga liige peab osalema Klubi korralistel koosolekutel. Liige loetakse kohalolijaks, kui ta onkohal vähemalt 60% korralisele koosolekule ettenähtud ajast.

5.2 Muudel juhtudel loetakseliige kohalolnuks, kui ta kas enne või pärast Klubi korralist koosolekut toimisjärgnevate punktide kohaselt:

5.2.1 osales mõne teiseRotary klubi või ajutise Rotary klubi korralisel koosolekul vähemalt 60%ettenähtud ajast;

5.2.2 osales Klubikorraldusel kas Rotaract, Interact klubi ja Rotary Village Corps koosolekul;

5.2.3 osales kas RotaryInternational ’i konvendil, seadusandluskomisjonis, rahvusvahelisel assambleel,Rotary International ’i endiste ja praeguste vastutavate ametnike Rotary Instituudis või mingitel teistelkoosolekutel, mis on kokku kutsutud juhatuse või Rotary International ’itegutseva presidendi heakskiidul; Rotary regionaalsel konverentsil; RotaryInternational ’i komisjoni koosolekul; Rotary piirkondlikul konverentsil;Rotary piirkondlikul assambleel, piirkonna koosolekul, mis on korraldatudRotary International ’i juhatuse otsuse alusel; piirkondliku komisjonikoosolekul, mis on korraldatud piirkonna kuberneri poolt või korraliselväljakuulutatud Rotary klubide linnadevahelisel koosolekul;

5.2.4 kui Klubi liigeteatab oma osalemissoovist teise klubi korralisel koosolekul ettenähtud ajal jakohal, kuid see klubi ei pea oma koosolekut ettenähtud ajal ja/või kohal;

5.2.5 kui Klubi liigereisib väljaspool maad, kus ta elab, enam kui 14 päeva, ei kehti tema kohtapunktis 5.2.1 toodud 60% ajaline kohustus.

5.3 Klubi liige loetaksekohalolijaks, kui ta on koosoleku ajal:

5.3.1 Reisil ühele võiühelt punktis 5.2.3 nimetatud ettevõtmisele või ettevõtmiselt;

5.3.2 Rotary ülesandelteenimas vastutava ametniku või komisjoni liikmena või Rotary Fondi volinikuna;

5.3.3 Rotary ülesandelorganiseerimas uue klubi moodustamist oma piirkonna kuberneri eriesindajana;

5.3.4 Rotary ülesandeltöötamas Rotary International ’s;

5.3.5 otseselt võikaudselt tegev kas oma piirkonna, Rotary International ’i või Rotary Fondipoolt sponsoreeritavas projektis piirkonnas, kus kohalolekut korvata onvõimatu;

5.3.6 tegev Rotaryülesandel, mis on nõuetele vastavalt vormistatud Klubi juhatuse poole, kuid misvälistab koosolekul osalemise.

5.4 Punktide 5.2.2, 5.2.3 ja5.3 korral loetakse liige kohalolijaks vaid siis, kui ta isiklikult teatabfaktist Klubile. Punktides 5.2.1 ja 5.2.4 toodud juhtudel võidaks selline teadeedastada liikme poolt isiklikult või külastava klubi sekretäri poolt.

5.5 Klubi liikme puudumine onvabandatav järgmistel juhtudel:

5.5.1 liikme puudumineon põhjustatud pikaleveninud haigusest;

5.5.2 liikme enam kuikahenädalasel viibimisel riigis, milles Rotary klubisid ei eksisteeri. Selliseljuhul informeerib liige enne oma reisi alustamist sellest Klubi sekretäri võikui see osutub võimatuks, siis kirjalikult sellelt maalt;

5.5.3 kui käesolevaspunktis toodud juhtudel juhatus puudumist aktsepteerib, ei kajastata liikmepuudumist Klubi kohalkäiguaruandes;

5.5.4 ta on seeniorliigeja on olnud ühe või enama klubi liige 20 aastat või enam ja on saanud65-aastaseks või on olnud ühe või enama klubi liige 15 aastat ja on saanud 70aastaseks. Olles informeerinud Klubi sekretäri kirjalikult oma soovist kohalolekustvabastamiseks, võib juhatus sellega nõustuda. Sel juhul ei kajasta puudumisiKlubi kohalkäimisaruandeis.

 

§ 6 Liikmeksolek

6.1 Liikmeksolek kestab Klubieksisteerimise ajal, välja arvatud kui see lõpetatakse vastavalt seaduses võikäesolevas põhikirjas sätestatule.

6.2 Liikmeksolek lõppebautomaatselt, kui liikmel ei ole enam liikmeksolekuks vajalikkukvalifikatsiooni, välja arvatud kui:

6.2.1 Tegemist ontegevliikmega, kes omapoolse rikkumiseta oleks muidu kaotanudklassifikatsiooni. Teda võidakse juhatuse otsuse alusel valida endisetegevliikme staatusesse;

6.2.2 tegemist ontegevliikmega, kes kolib ära Klubi territoriaalsetest piiridest. Siis võidakseanda spetsiaalne puudumisluba perioodiks, mis ei ületa ühte aastat, et võimaldadatal külastada ja tutvuda Rotary klubidega piirkonnas, kuhu ta kolib. Ta peabolema aktiivne sama kvalifikatsiooni alusel ning ta peab olema vastavusesRotary liikmestaatuse tingimustega.

6.2.3 Tegemist ontegevliikmega, kes on kaotanud oma klassifikatsiooni ilma omapoolserikkumiseta. Ta võib oma klassifikatsiooni säilitada ja talle võidakse andaspetsiaalne puudumisluba perioodiks, mis ei ületa ühte aastat, et võimaldadatal saada uut klassifikatsiooni. Ta peab olema endiselt seotud teiste Rotaryliikmestaatuse tingimustega. Tema liikmestaatuse lõpetamine jõustub ainulttalle antud puudumisloa perioodi lõpus.

6.3 Kui endine tegevliigeastub uuesti aktiivsesse äri- või kutseellu, muutub ta automaatselttegevliikmeks, kui klassifikatsioon on vakantne. Kui klassifikatsioon ei olevakantne, jätkab ta endise tegevliikmena.

6.4 Auliikmeks olek lõppebautomaatselt 30. juunil, mis järgneb valimiste kuupäevale. Juhatus võib siiskiomal äranägemisel oma otsusega igal aastal uuendada sellise auliikme staatustjärgmiseks aastaks.

6.5 Kui tegevliikmeliikmesolek on lõppenud vastavalt punktis 6.2 sätestatule, võib ta esitada uueavalduse liikmestaatuse saamiseks sama klassifikatsiooni või mõne teiseklassifikatsiooni alusel. Kui ta valitakse liikmeks, ei pea ta teistkordselttasuma sisseastumismaksu.

6.6 Liikme väljaarvamineliikmemaksude mittetasumise korral:

6.6.1 Liikmele, kes eitasu oma makse kolmekümne päeva jooksul pärast kindlaksmääratud aega,saadetakse sekretäri poolt kirjalik teade tema viimasel teadaoleval aadressi.Kui makse ei ole tasutud kümnendaks päevaks peale teate saamis, lõpebliikmeksolek automaatselt.

6.6.2 Vastavalt punktile6.6.1 välja arvatud liige võidakse juhatuse äranägemisel ennistada liikmekstema palvekirja alusel ning oma võlgnevuse tasumisel Klubile. Sealjuures ei saaühtki endist liiget ennistada tegevliikmeks, kui tema endine klassifikatsioonon täidetud.

6.7 Klubi liikmeksolek lõppebautomaatselt, kui ta ilma juhatuse nõusolekuta või piisavate põhjusteta puudubjärgmiselt:

6.7.1 liige ei osaleneljal järjestikulisel korralisel koosolekul ega korva seda vastavalt § 5kehtestatud korrale;

6.7.2 liige ei osalevähemalt 60% poolaasta korralistest klubikoosolekutest ega korva seda vastavalt§5 kehtestatud korrale.

6.8 Klubi liikmeksolekvõidakse lõpetada juhatuse poolt mitte vähem kui 2/3 sellel eesmärgilkokkukutsutud juhatuse koosolekul osalejate poolthäältega, kui Klubiliikmelpuudub vajalik kvalifikatsioon.

6.9 Klubi liikmeksolekvõidakse lõpetada juhatuse poolt põhjusel, mida juhatus võib lugeda piisavaks,vähemalt 2/3 sellel eesmärgil kokkukutsutud juhatuse koosolekul osalejatepoolthäältega.

6.10 Liikmestaatuse lõpetamisel vastavalt punktidele 6.8 ja 6.9 edastatakse liikmelevähemalt kümme päeva ette kirjalik teade eelseisva toimingu kohta ja tagataksetalle võimalus esitada juhatusele kirjalik selgitus. Ta võib ilmuda juhatuseette oma juhtumi selgitamiseks. Sellise teate üleandmine toimub isiklikuedastamise korras või registreeritud kirjaga tema viimasel teadaolevalaadressil.

6.11 Liikmestaatuse lõpetamisest teatab sekretär liikmele kirjalikult seitsme päevajooksul pärast juhatuse koosoleku otsust. Liige võib neljateistkümne päevajooksul pärast teate väljastamist teatada kirjalikult sekretärile omakavatusest kas pöörduda Klubi poole või anda asi üle arbitraaži vastavaltkäesoleva põhikirja punktile 12.1. Juhul, kui ta kaebab edasi, määrab juhatuskindlaks kuupäeva kaebuse ärakuulamiseks Klubi korralisel koosolekul, mis peabtoimuma kahekümne ühe päeva jooksul pärast sellise kirjaliku teate saamist.Igale Klubi liikmele edastatakse vähemalt viis päeva ette kirjalik teadesellisest Klubi koosolekust ning selle eriküsimusest ning ainult Klubi liikmedon lubatud olla kohal sellise edasikaebuse arutamisel.

6.12 Kuijuhatus on lõpetanud tegevliikme liikmeksoleku vastavalt käesolevas paragrahvissätestatule, ei vali Klubi uut liiget tema endise klassifikatsiooni alusel kuniKlubi otsus või arbiitrite otsus on teatavaks tehtud.

6.13 Juhatuse otsus on lõplik, kui Klubile edasikaebust ei esitata ning arbitraažiei taotleta. Kui edastatakse edasikaebus, on lõplik Klubi otsus.

6.14 Kuiliige otsustab Klubist lahkuda, esitatakse lahkumistaotlus kirjalikult(adresseerituna presidendile või sekretärile) ning selle aktsepteerib juhatustingimusel, et kõik antud liikme võlgnevused Klubi ees on tasutud.

 

§ 7Juhtimisstruktuur

7.1 Klubi kõrgemaksjuhtorganiks on aastakoosolek, mis kutsutakse kokku kord aastas vastavaltpunktile 2.4. Koosolek on otsustusvõimeline vähemalt ½ Klubi liikmeteosalemisel ning otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Erandiks on Klubitegevuse lõpetamise küsimus, mida saab arutada ka Klubi ErakorraliselKoosolekul ning mille puhul tuleb arvestada punktis 11.3 toodud nõuetega.Aastakoosoleku läbiviimise aja, koha ja korra määrab juhatus. Koosoleku käik javastuvõetud otsused protokollitakse.

7.2 Koosoleku ainupädevussekuulub:

7.2.1 presidendi jateiste vastutavate ametnike aruannete ärakuulamine ning neile hinnangu andmine;

7.2.2 juhatuse javastutavate ametnike valimine

7.2.3 tegevusepõhisuundade määramine

7.2.4 eelarvekinnitamine

7.2.5 Klubi tegevuselõpetamine

7.2.6 Klubi uuepõhikirja kinnitamine, põhikirja muudatuste kinnitamine ja täienduste tegemine.

7.3 Klubi juhtivaks organikson 3-5 liikmeline juhatus,mis moodustatakse vastavuses Klubi eeskirjadega. Juhatuse otsused kõikidesKlubi puudutavates küsimustes on lõplikud, välja arvatud juhtudel, kuskäesolevas dokumendis on sätestatud teisiti.

7.4 Klubi vastutavateksametnikeks on president, tulevane president, üks või enam asepresidenti, keskõik peavad olema Klubi juhatuse liikmed ning sekretär(id), varahoidja jameister, kellest mõni või kõik võivad olla juhatuse liikmed vastavalt sellele,kuidas on sätestatud Klubi eeskirjades.

7.5 Klubi vastutavateametnike valimine

7.5.1 Iga vastutavametnik valitakse vastavalt Klubi eeskirjades sätestatule ning ta astubametisse juulikuu esimesel päeval (va president), mis vahetult järgneb temavalimistele ning on ametis perioodi jooksul, milleks ta valiti või kuni temajäreltulija on valitud ja kvalifitseeritud.

7.5.2 Presidentvalitakse vastavalt Klubi eeskirjades sätestatule mitte varem kui kakskümmendneli kuud, kuid mitte hiljem kui kaheksateist kuud enne päeva, millisel ta asubpresidendina ametisse. Ta on juhatuse liige ning teenib tulevase presidendinaaasta jooksul, mis vahetub aastale, mil ta peab teenima presidendina ning tateenib oma valimise perioodil või kuni tema järeltulija on valitud.

7.5.3 Iga vastutavametnik on oma Klubis hea reputatsiooniga tegev-, täiendav-, seenior- võiendine tegevliige. Presidendiks valitu on kohustatud osalema tulevastepresidentide koolitus-seminaril ning piirkonna assambleel, välja arvatud juhul,kui ta vabastatakse sellest ametisse asuva kuberneri poolt. Kui toimub sellinevabastus, saadab tulevane president kohale määratud esindaja Klubist, kelleülesanne on talle toimunust aru anda.

 

§ 8 Klubi eesmärkide kinnitamine

8.1 Klubiliige kinnitab oma sisseastumismaksu tasumisega Rotary printsiibid, misväljenduvad käesoleva põhikirja punktis 1 ning allub Klubi põhikirjale jaeeskirjale ja peab neid enesele siduvaks ning omab ainult nendel tingimustelõigust Klubi privileegidele. Ühtegi liiget ei vabastata põhikirja ja eeskirjajärgmisest põhjusel, et ta ei ole nendega tutvunud.

 

§ 9 Majandusaasta

9.1 Klubi majandusaasta algab 1.juulil ja kestab 30.juunini

 

§ 10 Klubi tulud ja kulud, kontroll

10.1 Klubitulud moodustuvad:

10.1.1 liikmete sisseastumismaksetest ja aastamaksudest, mida maksab iga tegev,täiendav-tegev-, seenior- ja endine tegevliige summas, mis kehtestatakse Klubieeskirjadega. Seenior- või endine tegevliige, kellel on olnud varasemalt samasklubis tegevliikme staatus, ei pea maksma teistkordset sisseastumismaksu;

10.1.2 asutuste, organisatsioonide ja eraisikute annetustest, eraldistest,kingitustest, sponsor-summadest ja pärandustest;

10.1.3 korjanduse resultaatidest ja eraldistest;

10.1.4 välisriikide organisatsioonide annetustest, sponsorsummadest ja välisriikidekodanike erafondide ja sihtkapitali eraldistest.

10.2 Klubivahendeid kasutatakse:

10.2.1 majandus-, kultuuri-, ja sõprussidemete loomiseks;

10.2.2 heategevuseks ja sponsoreerimiseks;

10.2.3 Klubi poolt organiseeritud ürituste ja ettevõtmiste korraldamiseks;

10.2.4 halduskuludeks;

10.2.5 muude, seadusega lubatud kulude katmiseks.

10.3 Klubiajutiselt vabu vahendeid võib Klubi paigutada aktiivse majandustegevusekrediitidena, deposiitidena ja hoiustena, samuti soetada aktsiaid ja teisiväärispabereid.

10.4 Klubiei tegele ettevõtlusega, kuid võib korraldada tuluüritusi, mille sissetuleksuunatakse heategevuseks või teiste punktis 10.2 nimetatud üritusteks. Klubivahendeid ei tohi kasutada mistahes kombel Klubi liikmetele hüvede loomiseksvälja arvatud juhul, kui Klubi liige on osutanud Klubile lepingulist teenust.

10.5 Klubiraamatupidamisarvestus ja –aruandlus toimub Eesti Vabariigis kehtiva korrakohaselt.

10.6 Klubimaksab makse ja kasutab maksu- ja teisi soodustusi vastavalt kehtivaleseadusandlusele

10.7 Allkirjaõigus oma pädevuse piires on Klubi presidendil ja Maakohturegistriosakonna poolt peetavasse registrisse kantud Klubi juhatuse liikmetel.

 

§ 11 Klubi tegevuse kestvus ja lõpetamine

11.1. Klubi on asutatudpiiramatu tähtajaga.

11.2. Klubi tegevuslõpetatakse likvideerimise teel.

11.3. Klubi tegevuslõpetatakse aastakoosoleku või Klubi Erakorralise Koosoleku otsusega. KlubiErakorraline Koosolek on otsustusvõimeline vähemalt ¾ liikmete osalemisel.Klubi tegevus lõpetatakse, kui selle poolt on vähemalt 2/3 koosolekul osalenudklubi liikmetest.

11.4. Klubilikvideerimiseks moodustab koosolek oma liikmetest likvideerimiskomisjoni jamäärab selle esimehe, samuti määrab likvideerimise korra ja kreeditoridepretensioonide esitamise tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui kaks kuud, arvatesKlubi likvideerimise väljakuulutamisest.

11.5. Sihtkapitalide janimeliste fondide saatuse otsustavad nende asutajad, kusjuures neil säilibvõimalus muutuda iseseisvateks juriidilisteks isikuteks. Likvideerimisel eilülitata sihtkapitalide ja nimeliste fondide vahendeid likvideeritava Klubivarade hulka.

11.6. Pärastvõlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist allesjäänud vara antakse ületulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantudsamalaadsete tegevussuundadega mittetulundusühingutele. Käesolevas punktisnimetatud tunnustele vastavatest isikutest teeb valiku üldkoosolek..

 

Klubi põhikirion vastu võetud ja kinnitatud Klubi koosoleku poolt 04.septembril 1995.a. ningmuudetud 15.veebruaril 1999.a., 29.oktoobril 2007.a. ja 14.detsembril 2015.a.

 

« eelmine üles järgmine »

Uudised

12.03.2024

Eesti Rotary Klubide XXVIII Meistrivõistlused TENNISES Haapsalus 6.-7- juulil 2024


12.09.2023
Ettekanded 2023/2024

31.10.22
Ettekanded 2022/2023

13.08.21
Ettekanded 2021/2022

17.08.20
Ettekanded 2020/2021

03.09.19
Ettekanded 2019/2020

 23.12.18
Ettekanded 2018/2019

nach oben